Algemene voorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden safety-ear.com onderdeel van deleshop.nl Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
 4. professional: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon vertegenwoordiger van een Deleshop.nl en of beroepsbeoefenaar;
 5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of Deleshop.nl;
 6. klant: de koper van goederen, consument en professional.
 7. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Deleshop.nl die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
 8. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 9. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Artikel 2 – Identiteit

Deleshop.nl statutair gevestigd aan de De Groote Heeze 12, 6241 CE, HEIJEN
KvK 09181263
BTW NL.115970745.B02

 

Artikel 3 – Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt naar de online tekst van de Algemene Leveringsvoorwaarden Deleshop.nl verwezen.
 2. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Deleshop.nl en klant, ongeacht het communicatiemiddel dat wordt gebruikt.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door het Deleshop.nl aan de klant de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
 4. Als door Deleshop.nl aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
 5. Aanbiedingen per advertentie en internet zijn vrijblijvend en geldig zolang genoemd product bij Deleshop.nl op voorraad zijn

 

Artikel 5 – Zichttermijn – “Afkoelingsperiode”

 1. Het aanbod houdt tevens een zichttermijn van zeven werkdagen in, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument. Het zichttermijn geldt niet voor professionals.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de door ons verkochte goederen zijn:
  1. Alle software, gebruiksartikelen, apparatuur en accessoires dienen onbeschadigd te zijn, verpakkingen in goede staat, software ongeregistreerd, beamerlampen max. 30 min. brandtijd etc.

Geen recht op ontbinding

 1. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
 2. van zaken die:
  1.    zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  2.    duidelijk persoonlijk van aard zijn
  3.    door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  4.    snel kunnen bederven of verouderen
 3. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
 4. van kranten en tijdschriften.
 5. Beschadigde, vernielde of anderszins onverkoopbaar gemaakte goederen, worden niet teruggenomen.
 6. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het Deleshop.nl bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
 7. Bij retour van artikelen aangekocht via de website wordt het aankoopbedrag gecrediteerd. Bij retour van artikelen aangekocht via onze winkel krijgt u een tegoedbon t.w.v. het aankoopbedrag en geen creditering.

 

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 3. Het staat Deleshop.nl vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 5. Deleshop.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 6. Deleshop.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Deleshop.nl is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het Deleshop.nl de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
 8. Deleshop.nl zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:
  1. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, of waar deze op de eigen website te vinden zal zijn
  2. het geografische adres van de vestiging van het Deleshop.nl waar de consument met klachten terecht kan;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, valuta schommelingen en inkoopsprijzen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
  1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 8 – Conformiteit

Deleshop.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 9 – Garantie

 1. Een eventueel door het Deleshop.nl als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Deleshop.nl kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het Deleshop.nl kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het Deleshop.nl verleende garantie.

 

Artikel 10 – De bestelling
Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het Deleshop.nl en de consument anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling

 1. Het Deleshop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het Deleshop.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden is vermeld, zal Deleshop.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bij artikelen aangekocht via de website wordt het aankoopbedrag gecrediteerd. Bij retour van artikelen aangekocht via onze winkel krijgt u een tegoedbon en geen creditering. Deleshop.nl rekent geen kosten voor annuleren van een bestelling.
 4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Deleshop.nl zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het Deleshop.nl.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het Deleshop.nl, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden ter keuze van Deleshop.nl
  1. betaling via iDEAL;
  2. betaling via PayPal (alléén geverifieerde kopers);
  3. Betaling vai Sofort Banking
  4. Mister Cash
  5. Overschrijving
 2. Bij de verkoop van goederen aan consumenten mag in algemene leveringsvoorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Deleshop.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft het Deleshop.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De klant is niet bevoegd op een aan Deleshop.nl te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen noch is hij gerechtigd op grond van een klacht over de geleverde zaken de betaling opschorten.
 6. Prijzen worden genoteerd in Euro’s

 

Artikel 13 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Deleshop.nl en de consument waarop deze algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 -Aansprakelijkheid

 1. Deleshop.nl is jegens de klant nooit aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van Deleshop.nl
 2. Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15 -Slotbepaling

 1. In die gevallen waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden Deleshop.nl niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Deleshop.nl in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze al niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Leveringsvoorwaarden Deleshop.nl voor het overige partijen blijven binden.